Samarbeid i team og gruppeeksamen

Studentene skal få erfaring med samarbeid med andre ved å planlegge og gjennomføre et gruppearbeid.

Hva er gruppearbeid?

Gruppearbeid vil si at minst to studenter produserer og legger fram et felles arbeid som enten er satt sammen av individuelle deler eller som utarbeides i fellesskap. Individuelle framleggelser i en gruppe eller et kollokvium er normalt ikke et gruppearbeid.

Gruppearbeid som kvalifiseringsoppgave

Det er mulig å trene studenter i samarbeid i team gjennom kvalifiseringsoppgaver der flere studenter sammen er ansvarlig for noe som må godkjennes for at de skal ta eksamen.

På bachelornivå bør man i første omgang vurdere å ha gruppearbeid som kvalifiseringsoppgave.

Velger man å tilby gruppearbeid som kvalifiseringsoppgave, står man friere til å gjøre tilpasninger underveis enn hvis gruppearbeid er vurderingsformen. Hvis læreren vil teste ut gruppearbeid som arbeidsform, bør dette i første omgang skje i kvalifiseringsoppgaver.

En hvilken som helst vurderingsform kan kobles til et gruppearbeid som kvalifiseringsoppgave.

Gruppearbeid som vurderingsform

Vi anbefaler ikke gruppearbeid som vurderingsform (eksamen) de to første semestrene på bachelor siden studentene fortsatt kan være uvant med arbeidsformen.

Gruppearbeid kan være eneste vurderingsform eller i kombinasjon med en annen vurderingsform. Et eller flere gruppearbeider kan også inngå i en mappe alene eller sammen med et eller flere individuelle arbeider.

Når man bruker gruppearbeid som vurderingsform, får studentene i særlig grad testet ut og utviklet sine samarbeidsevner. Dette stiller høyere krav til at gruppene lykkes. Læreren må være innstilt på å gripe inn tidlig hvis en gruppe står i fare for ikke å gjennomføre vurderingsformen: Konsekvensene for de enkelte gruppemedlemmene vil oppleves om større enn ved kvalifiseringsoppgaver siden man får ny mulighet til å levere en ikke godkjent kvalifiseringsoppgave.

Gruppearbeid som vurderingsform kan kobles til en kvalifiseringsoppgave, f.eks. en individuell prøve i klasserommet.

Gruppestørrelse

Vanlig gruppestørrelse er 2-5 studenter. Hvis en gruppe går i oppløsning eller må deles, kan 1 student unntaksvis levere alene hvis det bare er en student igjen i gruppen..

Lærerens oppfølging av gruppearbeidet

Gruppearbeid kan være en form som krever større grad av involvering av læreren enn andre undervisnings- og vurderingsformer.

Læreren må bestemme hvordan gruppene skal settes sammen.

Mindre konflikter bør gruppen forsøke å løse selv som en del av det å få erfaring med gruppearbeid. Først når konflikten blir fastlåst og hindrer gruppearbeidet, må læreren gripe inn og f.eks. dele grupper eller flytte deltakere over i en annen gruppe eller endre oppgaven. I helt spesielle situasjoner kan det være nødvendig å la en student utgjøre en gruppe. Faggruppen, undervisningsavdelingen, instituttet eller fakultetet kan kontaktes for råd.

Emnebeskrivelsen

Hva lærer du? - læringsutbytte

Hvis gruppearbeid er en kvalifiseringsoppgave eller vurderingsform, må dette gjenspeiles i læringsutbyttene for emnet, f.eks. slik:

Studenten har

  • erfaring med samarbeid med andre i å planlegge, gjennomføre og rapportere om et gruppeprosjekt

Undervisning

Hvis gruppearbeidet er en kvalifiseringsoppgave, bør det stå

  • hvordan gruppearbeidet foregår,
  • hva gruppene skal jobbe med,
  • hvilket omfang gruppearbeidet har
  • hva resultatet skal bli: f.eks. et skriftlig arbeid, en muntlig framføring
  • hva som kreves for å få oppgaven godkjent, både til det felles resultatet, og til deltakelse fra den enkelt i gruppa.

Vurdering

Hvis gruppearbeid er en vurderingsform, bør det i tillegg til punktene over stå om prosessen også inngår i vurderingen eller om det bare er sluttresultatet som blir vektlagt.

Det bør stå eksplisitt hvordan karakteren settes: at alle deltakere i gruppen får samme karakter, eller hvordan vektingen er i prosent mellom et felles gruppearbeid og en individuell del.

Klager

Enhver student kan klage over karakteren og formelle feil ved eksamen uavhengig av de andre i gruppa, og klagen behandles på vanlig måte.

Hvis karakteren endres som følge av klagen, gjelder dette bare den som har klaget.

Får studenten medhold i en klage på formelle feil, må instituttet vurdere den formelle feilens omfang og art og om feilen må rettes opp for alle studenter dette gjelder uavhengig av om de har klaget.

Erfaringer og tips

Eksempler på noen emnesider hvor emnet har gruppearbeid som kvalifiseringsoppgave eller vurderingsform:

Lærererfaringer fra gruppearbeid:

Publisert 24. okt. 2012 15:57 - Sist endret 18. nov. 2019 10:25