Om sensur og klage

Om ekstern sensor

Ved sensurering av en masteroppgave må det i følge Universitetsloven være en ekstern sensor i eksamenskommisjonen. Ekstern sensor kan ikke være ansatt ved UiO eller ha vært ansatt de to siste årene før eksamen. Den eksterne sensoren skal i prinsippet være de faglige spesialisten. Veileder foreslår ekstern sensor, men forslaget må godkjennes av studieadministrasjonen.

Om intern sensor

MN-fakultetet har innført et krav om at det skal være en intern sensor i eksamenskommisjonen for masteroppgaver. Ved Fysisk institutt er det utpekt en person fra hver forskningsseksjon som fungerer som intern sensor. Intern sensor kan ikke ha veiledet kandidaten og skal normalt ikke tilhøre samme seksjon som veileder/kandidat. Studieadministrasjonen finner intern sensor til alle eksamenskommisjonene.

Om sensur

Sensorene skal i forkant av avsluttende eksamen ha vurdert masteroppgaven og fylt ut sensurskjema for sensor. Det er utarbeidet en sensorveiledning ved sensur av masteroppgaver som viser til de ulike kriteriene som masteroppgaven skal vurderes etter. Vurderingsskjema for karakterer skal brukes ved karaktersettingen.

Det skal gis to karakterer:

- En delkarakter på det skriftlige arbeidet. Veilederens innspill skal tas hensyn til. Ved en eventuell klagesak er det den skriftlige karakteren som kan påklages.

- En totalkarakter hvor presentasjonen og eksaminasjonen også teller med. Det er totalkarakteren som fremkommer på vitnemålet. Eksamenskommisjonen må i hvert enkelt tilfelle selv etter beste evne vurdere hvordan den skriftlige og den muntlige presentasjonen innbyrdes skal vektlegges ved fastsettelse av den endelige totalkarakteren.

 

Dersom ekstern og intern sensor ikke blir enige om karakteren for masteroppgaven og/eller totalkarakteren skal kommisjonen oppløses. Instituttet må da oppnevne en ny kommisjon med to nye medlemmer.

 

Masteroppgaver som vurderes til F

Dersom ekstern eller intern sensor tentativt vurderer en masteroppgave til F må de ta kontakt med den andre sensoren i kommisjonen senest to arbeidsdager før planlagt eksamensdato. Dersom begge før formøtet vurderer masteroppgaven til å være så svak at den ikke kan få bestått uansett hvilke innspill veileder måtte komme med skal avsluttende eksamen ikke gjennomføres. I så tilfelle må internsensor kontakte studieadministrasjonen snarest mulig.

Klage

Studentene har bare anledning til å klage på sensur på besvarelser som er etterprøvbare, dvs. delkarakteren på det skriftlige arbeidet. Veiledere bes ta vare på sine vurderingsskjemaer i tilfelle presentasjon og eksaminasjon må gjennomføres på nytt.

Ved klage vil det bli oppnevnt en klagekommisjon med to nye sensorer. Dersom en klagekommisjon endrer karakter for masteroppgaven skal det holdes ny muntlig presentasjon og eksaminasjon for den nye kommisjonen.

Publisert 24. mai 2015 16:33 - Sist endret 12. okt. 2015 10:16