Mastereksamen

Fra 1.april 2014 tok lærestedene som tilbyr masterstudier i MNT-fag i bruk en felles karakterbeskrivelse for masteroppgaver. MN-fakultetet innførte samtidig en felles rutine for vurdering av masteroppgaver og mastereksamen.

 

Forberedelser i forbindelse med avslutning av masterstudiet

- Hovedveileder må senest 2 uker før studentens innleveringsfrist fylle ut informasjon om ønsket tidspunkt for eksamen og forslag til ekstern sensor i skjemaet Melding til mastereksamen.

- Skjemaet må sendes til studieinfo@fys.uio.no eller leveres til Christine Sundtveten.

- Merk at ekstern sensor ikke kan ha vært ansatt ved UiO de to siste årene.

- Studieadministrasjonen finner en intern sensor til avsluttende eksamen og reserverer rom til eksamen

- Når studenten har levert masteroppgaven sin (to trykte eksemplarer) sender studieadministrasjonen disse til ekstern og intern sensor.

- Sensorene og veileder(ne) får tilsendt eksamensprotokoll og andre nødvendige dokumenter.

- Tid og sted for eksamen publiseres på instituttets nettsider

- Senest to arbeidsdager før avsluttende eksamen må den interne sensoren kontakte ekstern sensor for å avklare om oppgaven vurderes til bestått

 

Tidspunkt for mastereksamen

- Avsluttende presentasjon og eksaminasjon skal normalt gjennomføres 3 - 6 uker etter innlevering av oppgaven.

- Instituttet fastsetter en mastereksamensperiode for studentene som leverer i mai/juni.

 

Eksamensdagen

Etter innlevering av masteroppgaven avsluttes masterstudiet med en avsluttende presentasjon og eksaminasjon. Karakteren bestemmes av en eksamenskommisjon bestående av ekstern og intern sensor med input fra veileder(e)). Ekstern sensor, intern sensor og veileder(e) bringer med seg ferdigutfylte sensur-/veiledervurderingsskjema.

1. Formøte

Sensorene og veileder(e) møtes. Veileder(e) har med ferdig utfylt vurderingsskjema for veileder og skal opplyse sensorene om arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet under arbeidet med masteroppgaven. Formøtet varer normalt ca. 30-45  minutter.

2. Presentasjon

Studenten skal holde en presentasjon der det gis en oversikt over masteroppgaven. Presentasjonen skal vare rundt 30 minutter og er åpen for alle.

3. Eksaminasjon

Sensorene eksaminerer studenten med utgangspunkt i masteroppgaven. Veileder(e) skal være til stede. Denne delen varer normalt i 60 - 90 minutter.

4. Avsluttende møte

Umiddelbart etter eksaminasjonen forlater alle unntatt sensorene og veileder(e) rommet. Sensorer og veileder(e) diskuterer og oppsummerer kandidatens presentasjon og eksaminasjon. Veileder(e) forlater rommet før karakter diskuteres.

5. Sensurmøte

Sensorene har med ferdig utfylte vurderingsskjemaer. Sensorene fastsetter karakter på den skriftlige arbeidet og den totale karakteren på studentens arbeid. (Det er totalkarakteren som fremkommer på studentens vitnemål.)

6. Kunngjøring av sensur

Etter at sensorene har blitt enige om den totale karakteren kalles student og veileder(e) inn igjen. En av sensorene gir en kort muntlig begrunnelse for de to karakterene (normalt er det den eksterne sensoren som gjør dette).

 

Avsluttende møte, sensurmøtet og kunngjøring av sensur vil normalt vare ca. 20 - 30 minutter.

7. Om sensur og klage

Det settes en karakter på det skriftlige arbeidet og en total karakter. Kandidaten har kun rett til å klage på den skriftlige karakteren.

 

 

Etter endt eksamen leverer intern sensor sensurprotokoll og honorarskjema fra ekstern sensor til studieadministrasjonen ved Christine Sundtveten.

 

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2015 16:31 - Sist endret 15. apr. 2019 10:56