Nordplus/Nordlys

Nordplusprogrammet er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning i Norden og Baltikum. Programmet gir støtte til fagspesifikke nettverk for mobilitet og samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norden. Nordlys-nettverket er at alternativ der det ikke finnes et Nordplus-nettverk.

Innhold

Om Nordplusprogrammet

Nordplusprogrammet gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DikU) har ansvar for informasjon og veiledning om programmet for norske søkere. Du kan lese mer om dette på Dikus nettsider om Nordplus.

Noen av de overordnede målsetningene for Nordplus 2018 – 2022 er:

  • Styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og bidra til å skape et nordisk-baltisk utdanningsområde
  • Bidra til utviklingen av kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, samt samarbeid med arbeidslivet, om utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging
  • Fremme nordisk språk og kultur og gjensidig nordisk-baltisk språklig og kulturell forståelse
  • Stimulere interessen for, kunnskap om og forståelse for de nordiske språk

Les mer om målene på nordplusonline.org

Aktiviteter

Nordplus for høyere udanning støtter følgende aktiviteter:

Mobilitet

– Studentmobilitet

– Lærermobilitet

Projektaktiviteter

– Intensivkurs

– Felles studieprogram

– Utviklingsprosjekter innenfor høyere utdanning inkludert felles studieplaner og emner

Nettverksaktiviteter

– Etablering og utvikling av nettverk

Nordplus ved UiO

For oversikt over Nordplus-/Nordlysavtaler som fagmiljøer ved UiO deltar i, se oversikt over avtaler

Dersom din enhet deltar i et nettverk som ikke er registrert i FS og/eller på oversikten over avtaler, må du gi beskjed til Seksjon for studiekvalitet på exchange-students@uio.admin.no. Nettverk som ikke lenger er aktive, eller som har fått nye midler og kan forlenges i FS, må også meldes inn.

Søknadsprosessen

En betingelse for å bli tildelt Nordplus-midler er at institusjonene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale seg imellom eller innenfor rammen av et nettverk.

Se mer om utlysning for 2020 på Dikus nettside om Nordplus

  • Frist for å søke om midler 2020: 3. februar
  • Om søknadsprosessen mm. (nordplusonline.org)

Student- og lærermobilitet

Fagmiljøet må informere sine studenter og lærere om hvordan de skal søke på mobilitetsstipendet, og fagnettverket ved de ulike institusjonene  betaler ut til studentene og lærerne.

Studenter som reiser inn og ut via Nordplus må registreres i FS etter gjeldende rutiner.

  • For informasjon om de praktiske sidene av utvekslingen, se egne sider om innreisende og utreisende Nordplus/Nordlys-studenter.

Nordlys

Nordlys-nettverket er at alternativ for de studentene som ikke har adgang til et Nordplus-nettverk innen sitt fagmiljø, men som likevel ønsker å studere ved et lærested i Norden.

Gjennom Nordlys-nettverket kan studenten søke om utveksling til alle universiteter i Norden.

Innen Nordlys kan studentene i teorien reise ut på utveksling flere ganger, men på grunn av lite midler vil studenter som ikke har utvekslet tidligere bli prioritert til plass.

Det er Seksjon for studiekvalitet som har ansvaret for å søke om midler til Nordlys-utvekslingen, og som sørger for utbetalingen av stipendet til studentene som reiser på utveksling via Nordlys.

Fom. 2019 kan studenter som reiser på utveksling gjennom Nordlys få stipend gjennom Erasmus+ (gjelder de aller fleste institusjoner i nettverket).

  • For informasjon om de praktiske sidene av utvekslingen, se egne sider om innreisende og utreisende Nordplus/Nordlys-studenter.
Publisert 27. aug. 2008 10:19 - Sist endret 7. jan. 2020 14:21