Rutine når en student dør på universitetets område

Varsle først politi på 112 og UiOs alarmsentral 22 85 66 66

Når du varsler, gi beskjed om følgende:

 • HVEM du er
 • HVORDAN du kan kontaktes (mobil etc)
 • HVA som har skjedd
 • HVOR det har skjedd
 • NÅR det har skjedd
 • Hvor MANGE som er involvert i hendelsen

Avdødes navn skal ikke oppgis til noen andre enn politiet før pårørende er varslet. Kun politi med eventuelt hjelp av prest varsler pårørende.

 • Ikke flytt, men skjerm den omkomne for skuelystne eller presse, og ta hånd om vitner til hendelsen.
 • Finn ett rom hvor vitner og andre berørte kan oppholde seg til politiet kommer for å ta avhør.
  Ta eventuelt kontakt med Eiendomsavdelingen for tilgang til egnede lokaler.
 • Ivareta vitnene ved å sitte sammen med dem og være lydhør for deres behov.
 • Bidra til å motvirke ryktespredning ved å unngå spekulasjoner om f.eks dødsårsak og studentens bakgrunn, sykehistorie osv.
 • Oppgi til alarmsentralen hvor dere er lokalisert. De vil varsle beredskapsledelsen som vil bistå så fort det lar seg gjøre.
 • Gi så mye relevant informasjon til beredskapsledelsen og politiet som mulig.
 • Foreta registrering av alle som er til stede med navn og telefonnummer.

Videre håndtering av situasjonen vil bli ivaretatt av politi, ambulanse og UiOs beredskapsledelse.  Ved mediehenvendelser, henvis til pressevakt.

Meld fra om eventuelle egne behov for oppfølging til Bedriftshelsetjenesten på 22 85 88 95.

For videre oppfølging av studenter og ansatte, se Rutine ved informasjon om en students død og Veileder til rutinene ved en students død.

Publisert 3. okt. 2011 12:58 - Sist endret 9. okt. 2015 18:00