Håndtering av saker i Si fra-systemet

Rutiner og prosedyrer for håndtering av innkomne saker fra studenter i Si fra-systemet.

Grunnprinsipper for håndtering av læringsmiljøsaker

  • Sakene skal søkes løst til beste for studentene og læringsmiljøet som helhet
  • Sakene skal behandles uten ugrunnet opphold, jf Forvaltningsloven.
  • Sakene skal søkes løst i linjen og på riktig nivå i organisasjonen.
  • Involverte studenter skal så langt det er mulig ut fra sakens karakter holdes orientert om saksbehandlingen og dens utfall.
  • Studenter som er part i alvorlige saker skal følges opp under og etter at saken avsluttes.
  • Studenter skal ikke oppleve negative konsekvenser som følge av å ha sagt ifra om forhold ved læringsmiljøet.
  • Alle varslingssaker (skriftlige, muntlige og anonyme) skal kanaliseres til fakultetets Si fra-mottak.
  • Alle enheter (fakultet, institutt) skal ha en fast kontaktperson for oppfølging av læringsmiljøsaker.
  • Ansatte skal kjenne til Si fra-systemet slik at studenthenvendelser om læringsmiljøet kanaliseres riktig.