Læringsmiljø

Med læringsmiljø menes alle institusjonelle og organisatoriske betingelser som bidrar til studentens læring. Læringsmiljø omfatter både fysiske og psykososiale faktorer. Læringsmiljøet ved UiO har universell utforming som norm. Ved behov kan læringsmiljøet tilrettelegges for den enkelte.

Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø, men mange av tiltakene for å bedre læringsmiljøet må gjennomføres lokalt.

Håndtering av læringsmiljøsaker – Si fra-systemet

Krav til læringsmiljøet er forankret i Universitets- og høyskoleloven § 4-3. UiO har rutiner for innmelding av varsler og klager på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. Se egne ressurssider for håndtering av læringsmiljøsaker. Saker av prinsipiell karakter skal meldes inn til Læringsmiljøutvalget på lmu-innmelding(at)admin.uio.no

Les mer på studentrettede sider: Si fra!

Fra høsten 2013 fikk studentene mulighet for elektronisk innmelding av saker gjennom studentenes Si fra system.

Meldeplikt ved uønskede hendelser

  • Alle uønskede hendelser som skjer på UiOs område eller arrangementer i UiOs regi og som går ut over personer, bygninger og/eller utstyr skal meldes til UiOs Vakt- og alarmsentral.
  • Sentralen er bemannet døgnet rundt og kan nåes på 22 85 50 07 eller vaktalarm@admin.uio.no.
  • Ved nødsituasjoner skal nødetatene varsles umiddelbart, samtidig som Vakt- og alarmsentralen varsles på 22 85 66 66.
  • Ved andre henvendelser rundt sikkerhet og beredskapsarbeidet ved UiO kan Enhet for HMS og beredskap kontaktes på sikkerhet@admin.uio.no.
  • Vakt- og alarmsentralen har ansvar for å melde videre til UiOs sentral beredskapsledelse og lokal beredskapsledelse.

Det vises for øvrig til UiOs Beredskapsplan på UiOs eksterne nettsider.

Akutte hendelser

Hele læringsmiljøer kan bli påvirket ved akutte hendelser som dødsfall, voldsepisoder, akutte psykoser, seksuell trakassering, mobbing eller lignende blant studenter og ansatte. Ved behov for tiltak overfor studentmiljøer i slike situasjoner kan SiO Rådgivning, SiO Helse, Studentpresten eller HMS-seksjonen bistå.

Kontaktpunkter

Oppfølging av studenter og læringsmiljø

Se også

Lovverk

 
Publisert 13. aug. 2008 13:52 - Sist endret 2. jan. 2020 14:23