EXFAC03-MVIT - Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt og innføring i medie- og kommunikasjonsforskningens teorier, problemstillinger og metoder, og forankrer medie- og kommunikasjonsvitenskap som et tverrfaglig forskningsfelt mellom humaniora og samfunnsvitenskap.

Den vitenskapelige refleksjonen rundt moderne medier og mediert kommunikasjon har forbindelser til kommunikasjonsteknologiens historie, men også til refleksjoner over betydningen av språk, tenkning, samtale, bilde og skrift i samfunnet. I moderne tid er medieforskning knyttet til studier av trykkekunstens utvikling, bokens historie og fremveksten av de elektroniske mediene, blant annet telegraf, radio og fjernsyn, som leder oss frem til dagens situasjon med et komplekst mangfold av digitale medier.
Mediene er underveis blitt industrier, institusjoner, markeder, kulturer og nettverk, og deres mangfoldige utrykksformer og innhold inntar en stadig større rolle i våre liv.


Emnet er sammen med MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics og MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner ett av tre obligatoriske emner i første semester av bachelorgraden i medievitenskap.

Emnet hadde tittelen EXFAC03-MVIT - Kommunikasjon og mediering til og med høsten 2017. Studenter som har bestått emnet under denne tittelen vil ikke få tildelt studiepoeng dersom de tar emnet på nytt.

Hva lærer du?

Emnet gir innsikt og innledende øving i vitenskapelig tenkning, vitenskapelig lesing og vitenskapelig skriving.

Etter at du har bestått dette emnet, vil du:

 • ha tilegnet deg en bred medievitenskapsteoretisk bakgrunn

 • ha tilegnet deg oversikt over medie- og kommunikasjonsforskningens spesifikke teorier, problemstillinger og metoder

 • forstå og kunne drøfte:

  • fagets moderne historie i en vitenskapshistorisk og samfunnsmessig sammenheng

  • begrepene «kommunikasjon» og «mediering»

  • måten den grunnleggende kommunikasjonstriaden (avsender/budskap/mottaker) er blitt artikulert og drøftet innenfor forskjellige tradisjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Dette emnet er beregnet for bachelorstudenter i medievitenskap. Andre bachelorprogramstudenter ved Universitetet i Oslo kan også ta emnet, men bachelorstudenter i medievitenskap vil prioriteres ved opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

 • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarundervisning, og kurs om akademisk skriving og kildebruk. Detaljert undervisningsplan vil foreligge på semestersiden ved semesterstart.

Dette emnet har obligatoriske aktiviteter. For å kunne gå opp til eksamen, må du:

 • Møte opp på minst 75% av seminarene
 • Delta på to obligatoriske kurs om skriveteknikk og kildebruk
 • Skrive og få godkjent en obligatorisk kvalifiseringsoppgave


 Innleveringsfristen for kvalifiseringsoppgaven vil bli gjort kjent innen semesterstart.

 

Eksamen

Vurderingsformen for dette emnet er en tredagers digital hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsen skal være på inntil 10 normalsider, der hver side tilsvarer ca. 2300 tegn uten mellomrom. Forside, litteraturliste og vedlegg telles ikke med i sidetallet.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Dette emnet har automatisk begrunnelse for eksamenskarakteren. Du vil motta begrunnelsen din i Inspera etter at sensuren har falt.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2010

Periodisk emneevaluering høsten 2014

Periodisk emneevaluering høsten 2015

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk