English version of this page

Utbetaling av feriepenger

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger er å erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.

Du tjener opp feriepenger året før ferien skal avvikles, det vil si i opptjeningsåret. Kalenderåret du faktisk avvikler ferien kalles ferieår. Hvis du ikke har vært i jobb året før, har du uansett rett til å ta ferie, men ikke rett til feriepenger.


Når utbetales feriepenger?

 • Feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. Samtidig foretas ferietrekk for det antall dager man skal avvikle ferie med lønn. Dette kalles ferieoppgjøret, se feriepengeoppgjøret på junilønn.
 • Ved fratredelse utbetales feriepenger som sluttoppgjør. Utbetaling skjer etter siste lønning, det vil si neste ordinære lønningsdag etter fratredelse.
 • For eksakt utbetalingsdato se kjøreplan for utbetalinger.

Hvor mye feriepenger har du krav på?

 • Feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget.
 • Fra det året man fyller 59 år opptjenes i tillegg feriepenger med 2,3 % av feriepengegrunnlaget, begrenset oppad til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
 • I feriepengegrunnlaget inngår alt som du har fått utbetalt som arbeidsvederlag (lønn, sykepenger m.m.) i opptjeningsåret. Utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji og feriepenger inngår ikke i beregningen.
 • Feriepengegrunnlaget fremgår av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Opptjente feriepenger fra fjoråret og inneværende år finner du også på lønnsslippene dine.

Ferietrekk for ansatte med månedslønn

 • Ansatte med månedslønn og full feriepengeopptjening blir trukket for full kvote «Ferie med lønn», normalt 5 uker.
 • Arbeidstakere over 60 år med feriepengegrunnlag større enn 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) får redusert kvote med lønn da de ikke har full kompensasjon for inntektsbortfallet i den ekstra ferieuken.
 • Nye ansatte med oppstart på UiO i forgående år har opptjent feriepenger til å dekke delvis ferie med lønn. Kvoten «Ferie med lønn» gir ferietrekk i juni. Les mer om antall feriedager og kvoter i HR-portalen.
 • Nye ansatte med oppstart på UiO i inneværende år får kun opprettet kvoten «Ferie uten lønn», som ikke gir ferietrekk i juni. Når en benytter seg av denne kvoten, vil det bli et lønnstrekk etter hvert som ferie avvikles.
 • For deltidsansatte blir ferietrekk foretatt ut fra kvoten «Ferie med lønn».

Ferietrekk for ansatte med timelønn

 • Opptjente feriepenger utbetales i juni.
 • Ansatte med timelønn (bilagslønn) har ikke feriekvote og får ikke utbetalt lønn for de dagene de avvikler ferie.

Feriepengeoppgjør på junilønn

 • Ferieoppgjøret utbetales på bakgrunn av en engangsberegning i juni.
 • Ferie er fritid uten lønn. Det vil si at arbeidsgivere som utbetaler 12 månedslønner skal trekke deg i lønn når du avvikler ferie. Dette gjøres imidlertid ikke hver gang du avvikler ferie, men samlet for hele året i juni hvor du blir trukket lønn for de feriedagene som du har plikt til å avvikle.
 • Full feriefritid (25 arbeidsdager ved 5 dagers arbeidsuke) utgjør mer enn en kalendermåned (ca. 22 arbeidsdager) slik at ferietrekket normalt er høyere enn månedslønnen.
 • Feriepengene overstiger normalt ferietrekket. Bruttolønnen i juni blir dermed normalt større enn en månedslønn når du har full feriepengeopptjening fra året før.
 • Har du ikke full opptjening og dermed kvote «Ferie uten lønn», vil du trekkes for disse feriedagene etter hvert som de avvikles.
 • Feriepengene utbetales uten skattetrekk. Unntak gjelder ekstra feriepenger for personer over 60 år.

Ekstra feriepenger for personer over 60 år

 • Fra det året man fyller 59 år opptjenes ekstra feriepenger med 2,3 % av feriepengegrunnlaget (begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden). For ansatte med feriepengegrunnlag over 6 G vil de ekstra feriepengene ikke fullt ut dekke lønnsbortfallet i den ekstra ferieuken. Der dette er tilfelle, kan du velge å ikke avvikle feriedagene som ikke dekkes.
 • Feriepengene knyttet til den ekstra ferieuken er trekkpliktige.

Eksempel på avregning av junilønn

Spørsmål?

Publisert 3. mars 2015 15:47 - Sist endret 4. juni 2020 12:27