Forsknings- og undervisningstermin ved IKOS

Fast vitenskapelig ansatte som ivaretar de forpliktelser som er tillagt stillingen har rett til å søke forsknings- og undervisningstermin.

Søknadsfrister: 1. juni og 1. desember.

Ved søknad bør prosjektet legges fram for faggruppen eller annet relevant forskningsforum for innspill.

Det kan søkes om ett års forsknings- og undervisningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter tre års tjeneste.

Se IKOS’ spesifisering av retningslinjer for forsknings- og utdanningssterminRetningslinjer for tildeling av forsknings- og undervisningstermin ved HF samt UiOs retningslinjer.

Søknad om forsknings- og undervisningstermin

Den som søker om forsknings- og undervisningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. En prosjektbeskrivelse på minst en og maksimalt tre sider skal følge søknaden. Her skal det redegjøres nærmere for forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forsknings- og undervisningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan for publisering av forskningsresultatene.

Merk spesielt at forsknings- og undervisningstermin normalt kun skal tildeles personer med i gjennomsnitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks årene. Dette kriteriet kan avvikes hvis særlige årsaker (ekstraordinær belastning i form av undervisning eller administrasjon) tilsier det. For nyansatte siste tre år, er kravet 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av siste tre år.

Søknadsskjema for UiO skal benyttes og sendes til forskningsrådgiver og forskningsleder.

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene behandles av ledergruppa ved IKOS. Svar sendes deretter den enkelte søker så raskt som mulig.

Viktige ting å være klar over for deg som søker:

  • forsknings- og undervisningstermin er ikke noe man som ansatt opparbeider seg rett til, det er noe man har lov til å søke om
  • Du tjener ikke opp rett til å søke forsknings- og undervisningstermin når du har hel eller delvis frikjøp eller permisjon fra stillingen
  • Ved delvis frikjøp/permisjon tjener du opp rett til å søke forsknings- og undervisningstermin tilsvarende den prosentsatsen som gjenstår når frikjøp/permisjon er trukket fra
  • Foreldrepermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av opptjeningsgrunnlag for forsknings- og undervisningstermin. Annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett
  • Særlig tyngende omsorgsarbeid samt kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger kan tillegges vekt
  • Tildeling er avhengig av at undervisningen kan ivaretas
Publisert 15. mai 2018 15:13 - Sist endret 7. juni 2019 12:50