Retningslinjer for forsknings- og utdanningstermin for universitets- og førstelektorer og dosenter ved Det juridiske fakultet

Disse retningslinjene gjelder lektorer, dosenter og andre fast vitenskapelig ansatte med undervisningsplikt tilsvarende lektorer.

Retningslinjene er gitt som utfyllende bestemmelser til Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin ved UiO. For instituttledere, dekaner og prodekaner gjelder også Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved Universitetet i Oslo. Den tilsatte må gjøre seg kjent med alle relevante retningslinjer før søknaden om forsknings- og utdanningstermin sendes.

 

1. Formål og opptjening

Tilsatte i fast vitenskapelig stilling har rett til å søke om forsknings- og utdanningstermin etter retningslinjene. Hensikten med forsknings- og utdanningsterminer å gi den tilsatte sammenhengende tid til forskning og pedagogisk utvikling. Tilsatte i lektorstillinger skal bruke terminen til faglig-pedagogisk oppdatering.

Lektorer og dosenter i faste stillinger tjener opp en måned termin per år med ordinære plikter, og har rett til å søke om seks måneder termin etter seks års opptjening, eventuelt tre måneder etter tre år opptjening, det vil si halv arbeidsplikt i ett semester.

Det kan som hovedregel ikke tas ut mer enn ett semester termin av gangen. Dette gjelder likevel ikke tilsatte som har opptjent rett til ekstraordinær termin på grunn av utførte verv.

Dersom det er undervisningsmessig mulig etter at de med ordinær opptjening er tildelt termin, kan tilsatte som ikke fullt ut har tatt ut sine terminer fra tidligere år ta ut inntil full ny termin etter tre år. Denne retten er dog begrenset til to gangers uttak av full termin.

Dekanen, prodekanene og instituttledere gis ett års ekstraordinær termin etter fungeringstidens utløp (jf. Særavtale for valgt og tilsatt ledelse ved Universitetet i Oslo 05.12.2006). Ved kortere eller lengre fungeringstid enn 4 år justeres terminen lengde tilsvarende. Dersom det er undervisningsmessig mulig etter at de med ordinær opptjening er tildelt termin, kan den ekstraordinære terminen tas ut umiddelbart etter fungeringstidens utløp.

 

2. Søknad, tildeling og saksbehandling

Som det fremgår nedenfor, skal søknaden om forsknings- og utdanningstermin inneholde en arbeidsplan og en undervisningsplan. Arbeidsplanen skal godkjennes av prodekan for studier. Undervisningsplanen må godkjennes av prodekan for studier eller programrådsleder der hvor studieprogrammene ikke ligger under PMR – se nedenfor. Disse godkjenningene skal være på plass før den tilsatte sender søknaden til instituttet.

Søknaden sendes i nettskjema til relevant institutt innen følgende frister:

 • 1. februar for vårsemesteret påfølgende år.
 • 1. september for høstsemesteret påfølgende år.

Søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde tre deler:

 1. En konkret plan for hvordan undervisningen skal dekkes opp i den tilsattes fravær. Skjema for plan ved undervisningsfri skal brukes. Som hovedregel er det en forutsetning for å få innvilget forsknings- og utdanningstermin at undervisningen kan dekkes opp på en forsvarlig måte. Studiedekanen (eller programrådsleder for studieprogrammene som ikke faller inn under PMR) kan derfor pålegge den tilsatte å utsette terminen dersom det ikke lar seg gjøre å erstatte vedkommende i det aktuelle tidsrommet.

  For undervisning på masterstudiet i rettsvitenskap: Planen legges i samarbeid med studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer. Ansvarlige faglærere må avtale konkret med en annen person som skal ta over denne rollen. Den endelige planen skal godkjennes av prodekan for studier før søknaden sendes til instituttet.

  For de engelske masterprogrammene Maritime Law og North Sea Energy Law, Theory and Practice of Human Rights, Public International Law og Information and Communication Technology, skal undervisningsplanen legges i samarbeid med relevant programleder / undervisningsleder på SMR / programansvarlig på NIFS og godkjennes av prodekan for studier.

  For undervisning i forvaltningsinformatikk og på studieprogrammene på IKRS: Planen legges i samarbeid med og godkjennes av programrådsleder.

 2. En arbeidsplan på en til tre sider. Planen skal redegjøre for hva den tilsatte skal gjøre i terminen. Det må beskrives konkret hva slags pedagogiske resultater som skal komme ut av terminen. Arbeidsplanen skal godkjennes av prodekan for studier før søknaden om forsknings- og utdanningstermin sendes til instituttet.

  Formålet med forsknings- og utdanningstermin er som det fremgår av punkt 1 å gi sammenhengende tid til faglig og pedagogisk fornyelse. Det er viktig for fakultetet å sikre at dette formålet oppfylles, siden det er en stor investering for fakultetet å erstatte undervisningen når den tilsatte er i forsknings- og utdanningstermin. Prodekan for studier kan derfor be om endringer i arbeidsplanen før den godkjennes.

 3. Som det fremgår av punkt 1 ovenfor, tjener den tilsatte opp forsknings- og utdanningstermin ved å utføre sine ordinære plikter i et visst antall år. Instituttleder skal derfor avslå søknaden dersom han eller hun finner at de ordinære pliktene i opptjeningstiden, ikke er oppfylt. Søknaden skal av den grunn redegjøre for følgende momenter som skal tas med i vurderingen av opptjeningstid:
 1. En beskrivelse av den tilsattes undervisningsarbeid og annen faglig virksomhet i løpet av opptjeningstiden.  
 2. Spesielle verv eller spesiell arbeidsbelastning de siste årene og andre relevante hensyn.
 3. Saldo i undervisningsbanken.
 4. En redegjørelse for når forrige termin fant sted og eventuelle eksternfinansierte frikjøp og/eller permisjoner siden forrige termin. Foreldrepermisjoner behøver ikke å nevnes.

Instituttet gir tilbakemelding på om søknaden er innvilget eller avslått av instituttleder. Instituttet sender søknadene fra sitt institutt med instituttleders innvilgelse/avslag til forskningsrådgiver i fakultetsadministrasjonen innen følgende frister:

 • 1. mars for vårsemesteret påfølgende år.
 • 1. oktober for høstsemesteret påfølgende år.

Forskningsrådgiver går gjennom søknadene og setter opp en helhetlig oversikt over innvilgede og avslåtte søknader ved fakultetet i gjeldende periode. Planen legges frem for dekanatet til orientering, og blir deretter oversendt studieseksjonen.

Dersom instituttleder har avslått søknaden, kan den tilsatte klage på avslaget til dekanen. Den tilsatte må da kontakt med forskningsradgiver@jus.uio.no med kopi til relevant kontorsjef.

Innen en måned etter at terminen er ferdig, skal det leveres en kortfattet rapport til instituttet om hvordan terminen ble benyttet. Instituttet vedlikeholder en oversikt over (a) sine ansattes opptjeningstid med permisjoner til fratrekk, og (b) tidligere terminer og rapporter fra disse.

Publisert 28. feb. 2018 11:38 - Sist endret 5. juni 2020 16:10