I ansettelsestiden

Arbeidet som stipendiat er svært selvstendig. Du disponerer selv arbeidstiden din over en lengre periode.

Tid på ph.d.-programmet

Du har studierett på ph.d.-programmet uavhengig av om du er ansatt i en stipendiatstilling ved UiO eller ikke. Normert tid på ph.d.-programmet er 3 år med fulltidsstudier eller 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Lovfestede permisjoner og pliktarbeid medregnes ikke her.

Sluttdato for studieretten på programmet finner du i Studentweb. Husk at denne datoen kan være forskjellig fra siste tilsettingsdato hvis du er tilsatt i en stipendiatstilling. I så fall er det siste tilsettingsdato som gjelder.

Utregning av undervisningsplikt

De av stipendiatene som er ansatt for 4 år, har 25 % undervisningsplikt.  Undervisningsplikt, forberedelsesfaktor mm finner du i Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet

§ 2.2 sier at du skal undervise totalt 1695 timer i hele ph.d.- perioden. 
§ 5.6 omhandler fradrag for midlertidige tilsatte og sier at du får 42 timer fratrekk i plikten per semester pga generell administrasjon. 42 timer x 8 semestre = 336 timer fratrekk i hele ph.d.- perioden.     

=> Totalt antall timer i ph.d.- perioden 1695 timer- 336 timer fratrekk i hele perioden = 1359 timer undervisning i hele ph.d.- perioden.        

§ 3.2 omhandler forberedelsesfaktor for undervisning og sier at stipendiater har en forberedelsesfaktor på 10 og er lik  for alle typer undervisning med unntak av TULSA hvor faktoren er 4.  

=> Omregnet til undervisningstimer gir dette altså 
1359 timer totalt: 10 i forberedelsesfaktor  = 135,9 undervisningstimer totalt i hele stipendiatansettelsen.
 

Stipendiater som er ansatt for 3 år har ikke undervisningsplikt. Ordningen om fleksibel forlengelse er opphevet.

Arbeidsmiljø

Det er verneombud ved alle grunnenhetene og i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har også et arbeidsmiljøutvalg (LAMU) og en HMS-koordinator. Verneombudsordningen og LAMU er beskrevet på egne nettsider.

Medarbeidersamtaler

Ansatte ved fakultetet skal få tilbud om medarbeidersamtale en gang årlig, og ledere er pålagt å lage en kort rapport om generelle tendenser ved sine enheter i etterkant av samtalene. For stipendiater gjennomgås fremdriftsrapportene på ph.d.- prosjektet i medarbeidersamtalene. UiO har laget en egen nettsiden om medarbeidersamtaler ved universitetet med både informasjon og hjelpespørsmål.

Forlengelser

Forlengelse av ansattelsesperioden som stipendiat gis etter departementes regler og er beskrevet i  Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO. Programrådet for forskerutdanning (PFF), kan etter søknad, gi forlengelse " i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen..." se retningslinjene punkt 14-6. Forlengelser utover 6 måneder avgjøres av Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU). Med søknaden skal det følge en anbefaling fra veileder(e) og instituttet hvor stipendiatene er ansatt.
Prosedyre:
Forlengelser kan gis i særskilte tilfeller. Det anbefales at stipendiater som vurderer å søke om forlengelse tar kontakt med eget institutt og med veileder(e) for å diskutere situasjonen. Stipendiaten kan også kontakte ph.d.-rådgiver Gørill Arnesen eller forskningsdekanen.
Dersom stipendiaten ønsker å søke forlengelse, skal vedkommende utarbeide en skriftlig søknad som på en konkret måte angir hvor mye kandidaten har blitt forsinket og hva som er årsak(ene) til forsinkelsen. Søknaden må ha støtte fra både institutt og veileder (normalt hovedveileder ansatt ved fakultetet). 
Søknaden, samt uttalelser fra institutt og veileder, sendes til phd-rådgiver Gørill Arnesen (gorill.arnesen@jus.uio.no). Søknaden blir behandlet av Programrådet for forskerutdanning (PFF), som ledes av forskningsdekanen. For at søknad skal kunne innvilges, er det en forutsetning at kandidaten vil kunne fullføre doktorgradsutdanningen innen forlengelsestidens utløp. 
Nærmere om PFFs vurderinger:
PFF vurderer hver søknad individuelt. Utgangspunktet for vurderingene er forskriftens utgangspunkt om at forlengelser kun gis i særskilte tilfeller. 

PFF kan enten avslå en søknad, innvilge søknaden delvis eller innvilge hele søknaden.  PFF vurderer søknaden på bakgrunn av opplysningene som er gitt om kandidatens situasjon. I den grad det er relevant, trekker PFF også inn andre momenter, slik som opplysninger om progresjon gitt i fremdriftsrapporter eller om kandidaten har fått forlengelse tidligere. 
Det er ingen begrensning i hvor mange ganger det kan søkes om ekstraordinær forlengelse, men ved gjentatte søknader, vil PFF vurdere om det er nye forhold det søkes om forlengelse for.

PFF søker å oppnå likebehandling og rettferdighet når søknader om forlengelser behandles. Ved behandling av søknader i kjølvannet av koronapandemien, har PFF hatt en bred tilnærming til forhold som har forårsaket forsinkelse, blant annet ved at psyko-sosiale forhold, faglig og sosial isolasjon, og omsorg for barn under perioder med redusert åpningstid i barnehage og skole, er ansett som relevant. 
Normalt søkes det om forlengelse når stipendiaten er i sluttfasen av avhandlingsarbeidet, men i særskilte tilfeller kan det søkes selv når man ikke er i sluttfasen, hvis et konkret forhold har ført til en kvantifiserbar forsinkelse i arbeidet. Dette vil kunne være særlig aktuelt i kjølvannet av koronapandemien. 
PFFs vedtak er endelig og kan ikke påklages
 

Rettigheter og plikter ved sykefravær

UiO har egne sider om sykefravær 

Publisert 4. nov. 2015 09:14 - Sist endret 4. nov. 2021 10:45