Lønn til alderspensjonister

For pensjonister som mottar alderspensjon fra offentlige pensjonskasser og/eller private pensjonskasser med overføringsavtale til offentlige pensjonsordninger gjelder nedenstående lønnsvilkår.


Generelle retningslinjer

 • Pensjonistsats: kr 214 per time fra 1. januar 2020 (2019: kr 207 per time)
 • Satsen settes årlig av departement og bør benyttes for alle som mottar full alderspensjon fra offentlige pensjonskasser og samtidig utfører timelønnet arbeid ved UiO (kontrakter for arbeid som defineres som oppdrag skiller ikke mellom alderspensjonister og andre). Som regel vil dette gjelde personer som har fylt 67 år, men det er mulig å få full alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen allerede fra fylte 56 år.
 • Siden UiO ikke har kjennskap til den enkeltes pensjonsavtale, vil alle som har fylt 67 år få tilbud om pensjonistsats ved inngåelse av timeavtale med UiO. Denne kan avvises og endres, men kun etter avtale med den timelønnede. I slike tilfeller skal kontrakten ha følgende merknad:

Ekstern avtalepart mottar ingen ytelse fra offentlig tjenestepensjonsordning eller ønsker ikke å motta lønn etter pensjonistsats selv om dette kan medføre:

 1. Tilbakebetalingskrav  av pensjon
 2. Livsvarig reduksjon av pensjon pga. reberegning
 • Benyttes andre satser enn pensjonistsatsen, er det lovpålagt å innberette dette til SPK. Dette vil gi redusert pensjon i den aktuelle perioden og kan slå negativt ut for den ansatte. Personer som ikke har full opptjening av tjenestepensjon bør kontakte sin pensjonskasse for råd om det er hensiktsmessig å motta pensjonistavlønning eller regulativlønn.
 • Reglene for alderspensjonistavlønning gjelder ikke for arbeidstakere som mottar AFP. Det er andre grenser for hvor mye man kan tjene i kombinasjon med AFP uten å få redusert pensjon.
 • Pensjonister som ikke mottar pensjon fra offentlige pensjonskasser og/eller private pensjonskasser med overføringsavtale til offentlige pensjonsordninger lønnes etter de regulære satsene som gjelder for det aktuelle oppdraget.

Lønnsslipper

Alderspensjonister ved UiO har som regel ikke tilgang til HR-portalen og mottar derfor lønnslipper per post. Spørsmål om dette rettes til lonn-hjelp@admin.uio.no.

Lokale rutiner

Institutt for pedagogikk (IPED)

Er du IPED ansatt og skal engasjere en pensjonist?

 • Alle IPEDs ansatte som inngår avtaler med pensjonister skal avklare hvilken lønnssats som skal benyttes. I tillegg skal det avklares hvilken type arbeidsavtale som er relevant for oppdraget.
 • IPED-pensjonister kan velge mellom pensjonistsats og utbetaling av lønn etter det siste lønnstrinnet de hadde før de gikk av med pensjon. Hvis det benyttes pensjonistsats, skal reelt timetall føres (altså ikke øke antallet timer for å oppnå bedre sluttsum).
 • Hvis pensjonisten ikke er IPED-pensjonist, men mottar pensjon fra SPK, skal vedkommende velge mellom pensjonistsats eller de vanlige satsene som gjelder for det aktuelle oppdraget.
 • Hvis pensjonisten ikke mottar pensjon fra SPK, skal de vanlige satsene som gjelder for det aktuelle oppdraget benyttes.

Er du IPED- pensjonist og skal ta på deg oppdrag for IPED?

Du kan velge mellom pensjonistsats og utbetaling av lønn etter det siste lønnstrinnet du hadde før du gikk av med pensjon.

Er du pensjonist, men ikke tidligere IPED-ansatt?

 • Hvis du ikke er IPED-pensjonist, men mottar pensjon fra SPK, skal du velge mellom pensjonistsats eller de vanlige satsene for det aktuelle oppdraget.
 • Hvis du ikke mottar pensjon fra SPK, skal de vanlige satsene for det aktuelle oppdraget benyttes.

Tilbakemelding

Publisert 10. mars 2015 15:06 - Sist endret 1. mars 2020 18:24