Ansvar og oppgaver i arbeidet med studiestart

Studiestart planlegges og gjennomføres av studiestartkoordinator og faddersjef på fakultetene, og av studiestartkoordinator og faddersjefkoordinator sentralt i Seksjon for kommunikasjon. 

Her står det beskrevet hvilke oppgaver og ansvarsområder de ulike rollene har: 

Faddersjefer

Fakultetene oppnevner en til to faddersjefer. Det er studenter med et særlig ansvar for fadderorganiseringen og studiestarten på sitt fakultet. De er fakultetets representant(er) i faddersjefnettverket. 

Faddersjefer bør tilsettes i innen 1. oktober og sitte til etter studiestart påfølgende høst. Overlappende eller toårige verv bør vurderes der det er mulig, for å sikre god erfaringsutveksling mellom avtroppende og påtroppende faddersjef.

Faddersjefer bør så langt det lar seg gjøre honoreres. Ved fakulteter der dette ikke i dag gjøres bør man dersom det anses som hensiktsmessig jobbe mot en slik ordning.

Andre faddere med særlige oppgaver på fakultetet, bør gis andre titler. (For eksempel «fadderkoordinator»).

  Faddersjefsekretariat

  Seksjon for kommunikasjon tilsetter en faddersjefkoordinator sentralt ved UiO. Det er en student med ansvar for å fasilitere faddersjefenes arbeid, gjennom å legge til rette for gode møter i faddersjefnettverket og god erfaringsutveksling.

  Faddersjefkoordinatoren har også ansvar for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av eventuelle fellesarrangement (etter bestilling fra studiestartnettverket, og under oppfølging av studiestartkoordinator i AKS).

  Faddersjefkoordinator tilsettes ila oktober og sitter til etter studiestart påfølgende høst. Rekruttering til vervet blant tidligere faddersjefer er en fordel.

  Faddersjefkoordinator forholder seg til faddersjefene, fremfor andre faddere eller administrativt ansatte på fakultetene. Der saker må tas opp med andre på fakultetet, tas det av AKS til studiestartkoordinator og/eller faddersjef.

  Studiestartkoordinator ved fakultet

  Fakultetets studiestartkoordinatorer har, i tillegg til mange andre arbeidsoppgaver, et særskilt ansvar for å følge opp fakultetes faddersjef(er).

  Studiestartkoordinator møter også i studiestartnettverket, og bidrar der med bestilling og innspill til fellesarrangementer. 

  Studiestartkoordinator i Seksjon for kommunikasjon

  Studiestartkoordinator i Seksjon for kommunikasjon har, i tillegg til andre arbeidsoppgaver, et særskilt ansvar for å følge opp faddersjefkoordinator og UiOs fellesarrangementer under studiestart. 
   
  Studiestartkoordinator fasiliterer studiestartnettverkets arbeid, og kaller inn til og leder månedlige møter.