Vitenskapelige assistenter ved IMV

Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi innsikt i vitenskapelig arbeid og metode. Arbeidet skal ligge på et akademisk nivå og skal ikke kreve forskerutdanning.


Generelt om vitenskapelige assistenter

Rekruttering og oppfølging

 • Den enkelt ansatte kan selv finne en masterstudent eller ferdig utdannet master de ønsker skal ansettes som vitenskapelig assistent.
 • Instituttet ved administrativ leder er arbeidsgiver for den vitenskapelige assistenten, forskeren er oppdragsgiver.
 • Administrativ leder er ansvarlig for at det blir utformet kontrakt, oppdragsgiver godkjenner timelister.

Før arbeidet kan begynne

 • Alle som arbeider ved IMV, også vitenskapelige assistenter, skal ha en kontrakt før de kan begynne med arbeidet.
 • Administrativ leder må ha beskjed om tilsettingen 2 uker før arbeidet skal ta til.
  • Ved tilsetting av timelønnet vit.ass (bilagslønn) ta kontakt med forskningsrågiver
  • Ved tilsatting av fastlønnet vit.ass (månedslønn) ta kontakt med administrativ leder
 • Vitenskapelige assistenter lønnes etter instituttets satser (se tabell nedenfor), også når de blir tilsatt på et forskningsprosjekt.

Etter at kontrakten er underskrevet

 • Oppdragsgiver (forsker) kontrollerer og godkjenner timeliste. Det skal påses at timeantall ikke overstiger det som er avtalt og nedfelt i kontrakten.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført.
 • Det kan ta inntil fire uker fra timeliste blir levert til lønn blir utbetalt.

Forlengelse av kontrakt

 • Når tilsettingsperioden går mot slutten, må det gis beskjed til administrativ leder senest 2 uker før kontrakten løper ut om den skal forlenges.
 • Samlet ansettelsestid kan ikke overstige 2 år, uavhengig av stillingsbrøk og evt. opphold i tilsettingen.

Lønn og lønnskostnader

Kvalifikasjon Stillingskode Lønnstrinn
Bachelorgrad SKO1019 44
Mastergrad SKO1020 51

Lønnsberegning

 • Brutto timelønn: Beregning av timelønn
 • Brutto månedslønn: Brutto årslønn (i 100 % stilling) til ansatt finner du i hovedlønnstabell for YS/Unio/LO medlemmer / For medlemmer i Akademikerne oppgis lønn i kroner.
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør om lag 44 % som må legges til bruttosum for lønn. Lønnskostnaden som belastes dine midler/prosjekt er ca. 1,44 ganger bruttolønnen til den ansatte. For prosjektansatte kommer overhead i tillegg.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype.
Publisert 8. des. 2015 10:33 - Sist endret 5. mars 2020 18:31