English version of this page

Mors sjekkliste ved foreldrepermisjon

Når du blir gravid

Hvis du blir syk under svangerskapet

 • Hvis du har sykefravær under svangerskapet som er relatert til ditt svangerskap, skal du si fra om dette til din leder. UiO vil da kunne søke refusjon i arbeidsgiverperioden fra NAV. Skjema sendes deg for underskrift.
 • Du skal også i samarbeid med arbeidsgiver og lege vurdere tilrettelegging, gradert sykmelding (nav.no) og eventuelt søknad om svangerskapspenger (nav.no).
  • Arbeidsgiver skal ikke gis tilgang til diagnose eller andre helseopplysninger, men arbeidstaker plikter å informere arbeidsgiver om funksjonsevne ved sykdom.
  • Ved behov har arbeidstaker krav på og en medvirkningsplikt til tilrettelegging av arbeidsoppgavene dersom dette kan forkorte eller forhindre videre sykefravær.
 • Følg for øvrig de regulære rutinene for melding om sykefravær.
  • Dersom du benytter egenmelding, velg fraværstypen Egenmelding, svangersrel i HR-portalen.
  • Dersom du er sykmeldt fra lege, vær nøye med å fylle ut alle punktene i egenerklæringen på sykmeldingens blankett D, se veiledning (pdf).

Svangerskapsuke 22-31: Foreldrepermisjonsmøte

 • Foreldrepermisjonsteamet innkaller deg og din leder til foreldrepermisjonsmøtet for å:
  • informere om gjeldende lover og regler ved uttak av foreldrepermisjon
  • avklare avviklingen av permisjonen (ferieavvikling, fleksibelt uttak)
  • sette opp en permisjonsavtale mellom deg og UiO
  • bistå deg med utfylling av skjema til NAV
 • Som forberedelse til dette møte bør du:
 • På grunnlag av permisjonsavtalen mellom deg og UiO utarbeider foreldrepermisjonsteamet et bindende foreldrepermisjonsbrev som sendes til deg i etterkant av møtet.

Søknad om foreldrepenger til NAV

 • Om søknaden ikke er sendt i permisjonsmøtet, send inn den forberedte søknaden om foreldrepenger (nav.no) til NAV med kopi til foreldrepermisjonsteamet (e-post).
 • Opplysningene i søknaden må stemme med foreldrepermisjonsbrevet. Eventuelle ønsker om endringer må først søkes godkjent av UiO, se avsnitt om endring av permisjonsavtalen under.
 • All arbeidsinntekt du har må være dokumentert for at NAV skal innvilge foreldrepenger:
  • Foreldrepermisjonsteamet sender de påkrevde inntektsopplysninger for din ansettelse ved UiO direkte til NAV.
  • Du må selv kontakte eventuelle andre arbeidsgivere for å påse at din inntekt blir dokumentert til NAV.

Når du mottar vedtak fra NAV: send kopi til foreldrepermisjonsteamet

 • Send kopi av alle vedtaksbrev fra NAV til foreldrepermisjonsteamet (e-post).
 • Dersom refusjonen uteblir fra NAV, kan UiO måtte stanse lønnen din. Dine rettigheter til lønn under foreldrepermisjonen forutsetter vedtak fra NAV om foreldrepenger.

Hvis du eller barnet blir syk under foreldrepermisjonen

 • Når du eller ditt barn blir rammet av sykdom under foreldrepermisjonen, kan du ha krav på andre støtteordninger og kan søke om utsettelse eller overføring av foreldrepermisjonen.
 • Les mer om sykdom under foreldrepermisjonen.

Ved uforutsette hendelser: endring av permisjonsavtalen

 • Permisjonsavtalen mellom deg og UiO kan kun endres ved uforutsette hendelser som ikke forelå ved avtaletidspunktet.
 • Send en e-post med endringsønskene og begrunnelsen for dem til foreldrepermisjonsteamet (e-post). Skyldes endringsønsket sykdom, gjelder spesielle regler. Les mer om sykdom under foreldrepermisjonen.
 • Foreldrepermisjonsteamet drøfter endringen med din leder og innkaller deg til et nytt permisjonsmøte hvor vi endrer permisjonsavtalen og fyller ut nye søknader til NAV.

Permisjonsslutt: overgang fra permisjon til jobb

 • Bekreft overfor din leder at du gjeninntrer i din stilling på avtalt tidspunkt, dvs. tidspunktet som framgår av permisjonsbrevet fra UiO og i vedtaket fra NAV. For at lønnen din skal settes i gang igjen etter foreldrepermisjonen må du ha gjeninntrådt på avtalt tidspunkt.
 • Dersom du ønsker å avvikle ferie rett etter permisjonen, skal ferien avtales med leder og søkes om i HR-portalen.
 • Etter permisjoner gjelder spesielle regler i forhold til bruk av egenmelding:
  • Etter foreldrepermisjonen kan du ikke bruke egenmelding før du har vært minst 1 måned på jobb.
  • Etter 100 % ulønnet permisjon over 4 uker kan du ikke bruke egenmelding før du har vært minst 2 måneder på jobb.

Spørsmål?

 

Publisert 21. juli 2017 10:49 - Sist endret 21. apr. 2020 14:52