Administrasjon av bilagslønn

Bilagslønn omfatter lønn og honorar til timeansatte og oppdragstakere, stipend samt visse tillegg til månedslønn. Utbetaling foretas av Seksjon for lønn på grunnlag av utbetalingsbilag og tilhørende kontrakt eller dokumentasjon tilsendt fra enhetene.

Merk: Bestilling av timelønn er også grunnlaget for systemtilganger.

Alderspensjonister

Frikjøp

Kostnadsføring av lønn på annen enhet

Feltassistent

Avlønning av ekstern feltassistent