Mottak og oppfølging av nyansatte ved JUS

Nærmeste leder har ansvaret for at den nye medarbeideren får den nødvendige innføring og opplæring. Medarbeideren tas med på en hilserunde og blir gjort kjent med daglige rutiner og praktisk informasjon om Det juridiske fakultet og UiO.


Forberedelse

Tiltak Ansvarlig Kommentarer
Velkomstmail Leder Ønske nyansatt velkommen, avtale tid og sted for oppmøte første dag
Informere ansatte Leder Informere om ansettelsen, vurdere informasjon i Fakultetsnytt
Klargjøre arbeidsplass Leder Kontorplass, adgangskort, posthylle, dørskilt, rundvask av kontor osv.
Avklare hvem som skal ha ansvar for hva, sørge for at alle involverte setter av tid Leder Opplæring i arbeidsoppgaver, IT-tilganger, vurdere fadder
Tilgang til administrative systemer Leder Sjekke oversikt

Ved mottak av internasjonale forskere, se også UiOs sentrale nettsider.

Første dag

Tiltak Ansvarlig Kommentar
Mottak, velkomst Leder  
Brukernavn og passord IT Forutsetter at kontrakten er registrert i SAP, eller at bruker allerede finnes
Gjestekort, nøkler Leder  
Kort innføring i arbeidsoppgaver, organisasjonsstruktur Leder  
Informasjon om oppfølging i prøvetiden Leder  
Hilserunde og omvisning Leder Kan eventuelt gjøres  av fadder.

De første ukene

Tiltak Ansvarlig Kommentar
Opplæring e-post, kalender IT  
Innføring ePhorte Arkiv  
Innføring HR-portal Leder  
Kartlegge ytterligere opplæringsbehov Leder Interne eller eksterne kurs
Tilgang til systemer, fellesområder, e-postlister Leder  
Informasjon om fakultetet, UiO, rettigheter og plikter som ansatt Leder Lønnsutbetaling, ferie, egen- og sykemeldingsrutiner, arbeidstid
Orientering om brannvern, HMS, vernelinjen Leder Involvere etasjeansvarlig
Nærmere innføring i arbeidsoppgavene Faglig ansvarlig Viktig å avklare arbeids- og ansvarsfordeling, forventninger og krav

De første seks månedene

Tiltak Ansvarlig Kommentar
Jevnlige oppfølgingssamtaler, f.eks. etter 1 og 3 mnd Leder Hyppigere samtaler gjennomføres ved behov. Det skal føres referat fra samtalene.
Oppfølgingssamtale med gjensidig evaluering av prøvetiden Leder  

Videre oppfølging

Tiltak Ansvarlig Kommentar
Mulighet for å vurdere lønnsplasseringen, jf. Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.5. Leder Senest etter ett år. Vurderes i samråd med personal og fakultetsdirektør.
Årlige medarbeidersamtaler Leder  
Publisert 29. okt. 2015 19:32 - Sist endret 26. okt. 2017 09:08