Semesteravgift

Lovhjemmelen

Forskrift om studentsamskipnader med merknader (pdf)

  • Studenter med opptak til et studieprogram som er normert til mer enn 15 studiepoeng pr. semester skal betale semesteravgift, jf. Forskrift om studentsamskipnader § 17 a, første ledd.
  • Studenter med opptak til et studieprogram som normert til mindre enn 15 studiepoeng pr. semester kan velge å betale semesteravgiften, jf. § 17, andre ledd.
  • Merk at alle som er meldt til eksamen i et emne i utgangspunktet har plikt til å betale semesteravgift i eksamenssemesteret, jf. § 17 b, første ledd.
  • Samme paragraf fastsetter også hvilke studentgrupper som er fritatt / kan få innvilget fritak fra semesteravgiften.

Innkreving av semesteravgiften, SAIH-tierne og Kopinor-avgiften

Ved UiO er det en samlet innkreving av semesteravgiften, SAIH-tierne og Kopinor-avgiften. Beløpet for de samlede avgiftene er fra vårsemesteret 2018 kr 840 for studenter på heltidsstudier og kr 740 for studenter på definerte deltidsstudier.

Fristen for å betale semesteravgift, SAIH-tierne og Kopinor-avgiften er:
Høst: 1. september
Vår: 1. februar

Semesteravgiften

Semesteravgiften kan innkreves av utdanningsinstitusjonen i samråd med den lokale samskipnaden, jf. forskriftens § 19, første ledd. Ved UiO er det Avdeling for studieadministrasjon som foretar innkreving av semesteravgiften på vegne av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
Beløpet for semesteravgiften fastsettes hvert semester av styret i SiO, etter at Studentparlamentet ved Velferdstinget først har vedtatt en innstilling på beløpets størrelse.

SAIH-tierne

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
Studentparlamentet fastsetter beløpet på SAIH-tierne. Ved UiO innkreves dette beløpet sammen med semesteravgiften, jf. forskriftens § 16, andre ledd. 
SAIH-tierne blir brukt sammen med støtten fra NORAD til SAIHs utdanningsprosjekter. SAIH er ansvarlige for refusjon av innbetalt beløp til studenter som søker om dette, jf. § 16, tredje ledd.

Kopinor-avgift

Universitetsstyret har vedtatt at studentene hvert semester skal betale en kopiavgift som dekker deler av UiOs utgifter til opphavsrettslig beskyttede kopier som deles ut til studentene. 
  • Fra og med vårsemesteret 2018 endres begrepet kopiavgift til Kopinor-avgift.
  • Beløpene økes til kr 200 per semester for studenter på definerte heltidstidsprogrammer og kr 100 for studenter på definerte deltidsprogrammer, som også inkluderer enkeltemnestudenter.
  • Utsalgsprisen for kompendier settes ned fra kr 1,43 per side til kr 1 per side, og studentenes frie utskriftskvote økes fra 250 sider til 350 sider.

Rutiner for innkreving

Hvert semester sender Avdeling for studieadministrasjon en e-post til et utvalg studenter om at de finner betalingsopplysningene (KID-kode, kontonummer og beløp) for semesteravgiften, SAIH-tierne og Kopinor-avgiften i Studentweb. E-posten blir sendt til studenter som i foregående semester var registrert og hadde betalt semesteravgiften.

E-post om Kopinor-avgift til studenter på emner med Enkeltemneoppt. = J

Publisert 20. apr. 2009 14:43 - Sist endret 1. mars 2019 13:17