English version of this page

Likestillingsarbeid

Arbeidet med likestilling er definert som et sentralt strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet. Dette gjelder også fakulteter, museer og sentre.

Denne siden henvender seg til alle ledere og ansatte som har en aktiv rolle i utformingen og implementeringen av UiOs likestillingspolitikk.


Se UiOs likestillingspolitikk her

Policy-dokumenter

UiOs mangfolds-, likestillings- og inkluderingspolitikk er forankret i Strategi 2030 og konkretisert i:

Hvordan er arbeidet organisert?

Koordineringsgruppe for likestilling

UiO har oppnevnt en egen Koordineringsgruppe for likestilling med representanter fra ledelsen ved fakultetene og museene, kjønnsforskningsmiljøet og studentene. Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet ved UiO. 

Gå til gruppens medlemsliste og møteplan

Likestillingsrådgiver

UiO har en likestillingsrådgiver som arbeider med oppfølging og utforming av universitetets likestillingspolitikk. Likestillingsrådgiveren er tilknyttet Avdeling for personalstøtte.

Enhetenes ansvar og rolle

Følgende aktører innehar sentrale roller i utviklingen og implementeringen av UiOs likestillingspolitikk:

  • Rektoratet: Rektoratet har det overordnede ansvaret for at det drives et målrettet likestillingsarbeid ved UiO.

  • Linjeledelsen: Det direkte ansvaret for arbeid med likestilling ligger på dekaner, institutt- og senterledere og andre ledere med ansvar for personal- og/eller studiesaker. Disse personer skal sørge for at likestillingsarbeidet integreres innenfor sitt ansvarsområde. De skal aktivt bidra til likestilling og følge opp universitetets likestillingspolitikk og tiltaksplaner.

Lokale handlingsplaner

UiOs tiltaksplan stadfester at UiOs enheter har ansvar for å utarbeide lokale tiltaksplaner/tiltak i årsplaner, og følge opp arbeidet innenfor sitt ansvarsområde:

Fokusområder i 2021

Likestillingsarbeidet ved UiO har i 2021 følgende fokusområder:

Rapportering

Oppfølging av overordnet policy og tiltaksplaner rapporteres jevnlig til Universitetsstyret i forbindelse med UiOs årsrapport.

UiOs enheter bes årlig rapportere inn om sitt arbeid på feltet. Dette skjer i desember hvert år. Denne rapporteringen er en del av likestillingsrapporten. Enhetene må rapportere inn:

  • Arbeid med likestilling og kjønnsbalanse
  • Arbeid med mangfold og inkludering
  • Bruk av likestillingsmidler
  • Diskriminering og trakassering

Publisert 10. nov. 2008 13:33 - Sist endret 12. apr. 2022 14:51