English version of this page

Ansettelse av vitenskapelig assistent

Ansettelsesvilkår for vitenskapelige assistenter

 • Ansettelsesvilkårene for vitenskapelige assistenter er nedfelt i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialist kandidat § 1-4 (lovdata.no).
 • Stipendiater og ferdige ph.d.-kandidater kan ikke arbeide som vitenskapelig assistent.
 • Forskeroppgaver skal ikke tillegges vitenskapelige assistenter, og vitenskapelig assistentarbeid skal ikke kreve forskerutdanning.
 • Arbeidet skal være kvalifiserende for tilsetting som stipendiat og en videre akademisk karriere. Administrative oppgaver skal derfor ikke tillegges stillingenVed rene sekretæroppgaver skal stillingskode sekretær benyttes.
 • Månedslønn gjør tilsettingsforholdet mest oversiktlig for alle og skal vurderes ved tilsetting i mer enn 1-2 måneder i minst 20 %-stilling. Ta kontakt med administrativ leder ved spørsmål om dette.
 • Vitenskapelige assistenter har de samme arbeidstakerrettigheter som alle andre ansatte ved UiO.

Rekruttering og oppfølging

 • Enkeltforskere og forskergrupper kan selv finne en masterstudent eller ferdig utdannet master de ønsker skal ansettes som vitenskapelig assistent.
 • Instituttet ved administrativ leder er arbeidsgiver for den vitenskapelige assistenten, forsker/prosjektleder er oppdragsgiver.
 • Administrativ leder er ansvarlig for at det blir utformet kontrakt, oppdragsgiver godkjenner timelister.

Før arbeidet kan begynne

 • Alle som arbeider ved UiO, også vitenskapelige assistenter, skal ha en kontrakt før de kan begynne med arbeidet.
 • En vitenskapelig assistent kan lønnes fra ulike tiltak og prosjekter, men det må skrives egen kontrakt for hvert tiltak eller prosjekt (inntil 100 % stilling).
 • Flere forskere kan gjerne gå sammen om tilsetting av vitenskapelig assistent. Da er det viktig at oppdragene koordineres og totalarbeidsmengden avklares og avtales skriftlig på forhånd.
 • Administrativ leder og forskningsrådgiver må som regel ha beskjed om tilsettingen 2 - 3 uker før arbeidet skal ta til.
 • Det er kun administrativ leder som kan agere som arbeidsgiver. Prosjektleder kan diskutere mulig oppdrag med en potensiell assistent, men prosjektleder kan ikke garantere tilsetting eller stillingskode.
 • Vitenskapelige assistenter lønnes etter ansettende enhets satser, også når de blir tilsatt på et forskningsprosjekt.

Etter at kontrakten er underskrevet

 • Oppdragsgiver (forsker/prosjektleder) kontrollerer og godkjenner timeliste og passer på at timeantall ikke overstiger det som er avtalt og godkjent.
 • Timelister må leveres fortløpende, og senest innen tre måneder etter at arbeidet er utført.
 • Det kan ta inntil fire uker fra timeliste blir levert til lønn blir utbetalt, se kjøreplan for eksakte datoer.

Forlengelse av kontrakt

 • Når ansettelsesperioden går mot slutten, må det gis beskjed til administrativ leder senest 2 uker før kontrakten løper ut om den skal forlenges.
 • Samlet ansettelsestid for vitenskapelige assistenter kan ikke overstige 2 år, uavhengig av stillingsprosent og evt. opphold i ansettelsen.

Lønn og lønnskostnader

Lokal forskningsrådgiver eller økonomikonsulent bistår med fastsettelse av lønn og beregninger av de totale lønnskostnadene som vil bli belastet dine midler/ditt prosjekt. Kostnadene består av følgende elementer:

 • Brutto timelønn fastsettes ihht den ansattes kvalifikasjoner (fullført Bachelor- eller Mastergrad).
 • Sosiale kostnader (feriepenger, pensjonsforsikring og arbeidsgiveravgift) utgjør 44 % som må legges til bruttosum for lønn.
 • Overhead: Når det søkes om eksterne midler til ansettelse av vitenskapelig assistent, skal overhead beregnes i søknadssummen. Overheadsats varierer med prosjekttype.

Lokale retningslinjer og skjema

Følgende enheter har utdypende retningslinjer og skjemaer for ansettelse av vitenskapelige assistenter:

Lønn

Lønnstrinn for vitenskapelige assistenter fastsettes av fakultetene og instituttene. 

For vitenskapelige assistenter