Definisjoner

B

Bruker er personnivå; ansatte og studenter ved UiO.

Brukerbehov er eiendomsbehov som øker brukernes nytte av arealene de disponerer og understøtter deres virksomhetsplan.

Brukerenhet er leiers underliggende enheter; institutt eller avdeling/gruppe.

Brukertjenester er eiendomsrelaterte tjenester som ikke er drift og vedlikehold av eiendommene, og som relaterer seg til brukers virksomhet og bruk av arealene.

Brukerutstyr er alt utstyr bruker trenger for sin virksomhet og utstyr for å støtte brukerutstyret. Eksempler på brukerutstyr er lamper, veggklokker, telefoner, datamaskiner, utstillingsmonter og andre komponenter i utstillinger, rullearkiv, stoler, bord, hyller, avtrekkshetter, laboratorieutstyr, akvarier, TV-er, kaffetraktere, vannkokere, oppvaskmaskin, kjøleskap, løse ovner, dammer og basseng som er deler av utstillinger, minikjøkken, drikkedispensere, musikkinstrumenter, informasjonsskjermer og elektronisk skilting. Eksempler på utstyr for å støtte brukerutstyr er avbruddsfri strøm (UPS), aggregater, vannrenseanlegg og alarmutstyr. Bruker er ansvarlig for innkjøp, vedlikehold og reparasjon av brukerutstyr. 

E

EE-avfall (elektronisk og elektrisk avfall) skal håndteres seperat og ikke blandes med annet avfall ihht kildesorteringsinstruks.

Eiendomskoordinator er leierepresentant i areal- og eiendomssaker, og ivaretar den daglige kontakten med EA på vegne av leier.

F

Farlig avfall (slik som kjemikalier, olje, maling mv.) skal håndteres seperat og ikke blandes med annet avfall iht. kildesorteringsinstruks.

Fredning og verning. Med hjemmel i Kulturminnelovens § 22a, vedtok Riksantikvaren i juni 2014 forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer innenfor Kunnskapsdepartementets landsverneplan. Totalt ble 70 prosent av fasadene til UiOs bygninger, og en del interiører, fredet eller vernet.

H

HMS (Helse, miljø og sikkerhet) handler om systematisk forbedringsarbeid i virksomhetene innen arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall, forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet og forebygging av uønskede tilsiktede hendelser slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

I

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.

K

Kildesorteringsstasjoner er finnes både inne og ute og er de stedene brukerne kildesorterer sitt normale virksomhetsavfall (næringsavfall).

Kortidsleie er leie av et areal for noen timer eller noen få dager knyttet til et arrangement. Reglene for korttidsleie er omtalt på sidene xxx[A1] .

L

Leier er  EAs kontraktpart for internhusleie. Fakultet eller tilsvarende enhet er formelt leier for sine og underligggende enheters arealer.

R

Renovasjonspunkter befinner seg ute og er hentepunkt for renovatører og representerer større installasjoner ute som gjerne er supplert med koprimatorer og ligndende spesialutstyr.

Responstid er tiden fra bruker har meldt inn en sak på "Send melding eller se dine saker"-knappen og inntil bruker har mottatt tilbakemelding eller første aksjon fra EA.

T

Teknisk infrastruktur omfatter blant annet heiser og forsyningsveier for luft, vann, strøm og gass.

U

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.

Utleier av UiOs arealer er universitetsdirektøren ved Eiendomsavdelingen (EA).

V

Verneklasse 1 ("fredning") omfatter bygninger og uteområder eller grøntanlegg som har meget høy verneverdi. Disse er fredet etter
kulturminneloven. Fredningen kan omfatte både eksteriøret og interiøret. Vedtak om fredning innebærer at en ikke kan
gjennomføre tiltak ut over vanlig vedlikehold uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten.

Kulturminner i verneklasse 2 skal reguleres til vern gjennom bruk av plan- og bygningsloven. I Oslo har Oslo kommune, ved Byantikvaren, ansvaret for å vurdere eiendommer i verneklasse 2.

Virksomhetsavfall (næringsavfall) er alt avfall som genereres gjennom normal aktivitet (matavfall, restavfall, plast, papir/papp).

Meld fra om skader og mangler

Du kan også melde inn andre behov som gjelder renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.