English version of this page

Personalarbeid fra A til Å

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Administrative systemer - tilganger

A-meldingen

Anmodning om utlysning - skjema og rutine

Ansettelse - oversikt: policy, regelverk, prosesser, guider, maler, rutiner

Ansettelse - oversikt over rekrutteringsprosessen

Ansettelse - vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte

Ansettelse - timeansatte, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende

Ansettelse - vikar

Ansettelse - vitenskapelige assistenter

Ansettelse - informasjon til ledere og komitémedlemmer om rekrutteringssystemet

Ansettelse - lønnsfastsetting

Ansettelse - sentrale og lokale rutiner og maler

Ansettelse - tilgang til administrative systemer

Ansettelse - informasjon til søkere og bedømmelseskomitéer om ansettelse i vitenskaplige stillinger (pdf)

Ansettelse - brukermanual om rekrutteringssystemet for ledere og komitémedlemmer

Anvisning og attestasjon av reiseregninger

Anvisning og attestasjon av utgiftsrefusjoner

Arbeidsmiljøundersøkelser

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiO (ARK-UiO)

Arbeidskonflikt - streik/lockout

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsplan

Arbeidsresultater - rettigheter og tilgjengeliggjøring (Open Access)

Arbeidstid

Avslutning av arbeidsforhold

B

Barnehager

Bedriftshelsetjenester - Enhet for BHTs tjenester

Bedriftshelsetjenester - prosedyre for bestilling

Beredskapsplan - sentralt for UiO

Bolig for internasjonale forskere

Branninstruks - sentralt for UiO

Brannvern ved UiO

Brannvern - ditt ansvar som leder

Bredbånd privat - refusjon av kommunikasjonsutgifter

C

CT - for ansatte og ledere ved USIT

D

Databriller - prosedyre for anskaffelse

Databriller - rutine for utgiftsrefusjon

Doktorgradsopprykk

Dødsfall

E

Egenmelding - leders ansvar for oppfølging

Emeritus - forlenget tilknytning

Erasmus+ - tilskudd til ansatte

F

Ferie

Finn.no - bestille økt synlighet av jobbannonse

Fjernarbeid

Foreldrepenger - refusjon fra NAV

Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon - leders ansvar

Forsikringer

Forsikringer ved utenlandsopphold

Forskningstermin

Forskudd på lønn - velferdslån

Forskudd til spesielle formål

Fratredelse - oppsigelse fra arbeidstaker

Fratredelse - oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver

Fratredelse - ved pensjon

G

Gaver og påskjønnelser

Gjesteforskere - mottaksrutiner

Gjesteforskere - praktisk informasjon til dem på engelsk

Gjester - registrering i SAPDFØ

Godkjenning av lønnsprosesser i selvbetjeningsportalen

Godkjenning av økonomiprosesser i Unit4 ERP

H

Handlingsplan for reduksjon i UiOs andel midlertidig ansatte

Hjemmekontor

HMS - Arbeidsmiljø - overordnete føringer og felles prosedyrer og verktøy for HMS-arbeid ved UiO

HR-handlingsplan for vitenskapelig ansatte (engelsk)

I

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderingsdugnad

Internett privat - refusjon av kommunikasjonsutgifter

Intern personalhåndbok

Internasjonale forskere og gjester - mottaksrutiner

Internasjonale forskere og gjester - praktisk informasjon til dem på engelsk

Intervjuguide - lokale guider

Introduksjon av nyansatte (onboarding)

J

K

Karriereutvikling

Karriereutvikling for kvinnelige førsteamanuenser

Kjøreplan og frister for lønns-, reise- og refusjonsutbetalinger

Koordineringsgruppe for likestilling

Kompetanseopprykk for vitenskapelig ansatte

Kompetanseutvikling - kurs- og programtilbud

Kontaktveileder for lokal personalfunksjon

Korona - ofte stilte spørsmål til personal og lønn (adgangsbegrenset)

Koronakrisen - tips til ledere

L

Leders ansvar ved foreldrepermisjon

Leders ansvar ved sykefravær

Lederutvikling

Likestilling - koordineringsgruppe

Likestillingsarbeid

Likestillingstiltak

Lokal personalkonsulent - kontaktveileder

Lønnsadministrasjon

Lønnsfastsetting ved ansettelse

Lønnsforhandlinger - årlige lokale (2.5.1-forhandlinger)

Lønnsforhandlinger - på særlig grunnlag (2.5.3-forhandlinger)

Lønnsforskudd - velferdslån

Lønnskrav - opplasting av sensitive data

Lønnsopprykk

Lønns- og trekkoppgave

Lønnspolitikk

Lønnssamtale

Lønns- og personalsystemet SAPDFØ - veiledning for LES-brukere

Lønnstabeller og -satser

M

Medarbeidersamtale - informasjon til medarbeider

Medarbeidersamtale - informasjon til leder

Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Midlertidighet - tiltaksplan

Militærtjeneste

Mobiltelefon - refusjon av kommunikasjonsutgifter

Mottak av nyansatte (onboarding)

Mottak av nyansatte og gjester fra utlandet

N

Nettverk for administrative ledere

Nettverk for personalkonsulenter

Nettverk for personalrutineforvaltning

Ny ved UiO - informasjon til nyansatte

O

Omsorgspenger - oppfølging av ytelser fra NAV

Omsorgspermisjon

Omsorgspenger - refusjon fra NAV

Omstilling

Omstillingsavtale

Onboarding

Open Access - tilgjengeliggjøring av arbeidsresultater

Oppdragstakere

Opplæringspenger

Opplæringspenger - refusjon fra NAV

Opprykk for vitenskapelig ansatte

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver

Organisasjonsendring

Organisasjonsutvikling

P

Pensjonist og emeritus - forlenget tilknytning til UiO

Pensjonister - velferdstilbud

Permisjon - foreldre- og omsorgspermisjon

Permisjon - ulike permisjonsordninger

Permisjon uten lønn

Permisjon ved avtjening av militærtjeneste

Permisjon ved organisasjonsmessige oppdrag

Permisjon ved overgang til annen stilling

Personalmapper - rutiner for behandling i ePhorte

Personalkonsulenter - oversikt over lokal personalfunksjon

Personaloppfølging

Personaloppfølging - lokale rutiner ved Institutt for klinisk medisin

Personalrutineforvaltningen

Personalrutiner - rutiner, maler og skjemaer

PK-nettverket - nettverk for personalkonsulenter

Pleiepenger

Pleiepenger - refusjon fra NAV

Professor emeritus - forlenget tilknytning

Professoropprykk

Pulsundersøkelse

Q

R

Refusjon av utgifter - anvisning og attestasjon

Refusjoner fra NAV

Regelverk og retningslinjer - personal

Regelverk og retningslinjer - organisasjon og administrasjon

Reise

Reise - godkjenning

Reiseforsikring

Reiseforsikring ved utenlandsopphold

Reiseforskudd

Reiseregning - anvisning og attestasjon

Rekruttering - oversikt: policy, regelverk, prosesser, guider, maler, rutiner

Rekruttering - brukermanual om rekrutteringssystemet for ledere og komitémedlemmer

Rekrutteringsguide ved USIT

Rekrutteringssystem - retningslinjer, brukermanualer, pålogging

S

SAPDFØ - registrering av gjester

SAPDFØ - veiledning for LES-brukere

Selvbetjeningsportalen - godkjenning av lønnsprosesser

Selvbetjeningsportalen - veiledning for ledere og godkjennere (dfo.no)

Selvstendig næringsdrivende

Seniorer - oppfølging

Seniorer - velferdstilbud

Skattetrekk

Skatt ved utenlandsopphold

Skeive perspektiver ved UiO

Styreopplæring

Sykefravær - leders ansvar for oppfølging

Sykepenger - refusjon fra NAV

T

Tilgang til administrative systemer

Tilrettelegging av arbeidsforhold

Tilsetting - oversikt: policy, regelverk, prosesser, guider, maler, rutiner

Tilsetting - oversikt over rekrutteringsprosessen

Tilsetting - vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte

Tilsetting - timeansatte, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende

Tilsetting - vikar

Tilsetting - vitenskapelige assistenter

Tilsetting - lønnsfastsetting

Tilsetting - sentrale og lokale rutiner og maler

Tilsetting - tilgang til administrative systemer

Tilsetting - informasjon til søkere og bedømmelseskomitéer om tilsetting i vitenskapelige stillinger ved UiO (pdf)

Tilsetting - brukermanual om rekrutteringssystemet for ledere og komitémedlemmer

Tilsetting og arbeidskontrakt (bilagslønn) (ToA)

Timeansatte

Trygd ved utenlandsopphold

U

Unit4 ERP - godkjenning av økonomiprosesser

Utdanningspermisjon

Utenlandsopphold - huskeliste ved utreise og retur

Utenlandsopphold for ansatte - Erasmus+-tilskudd

V

Varsling for ansatte ved UiO

Varslingsrutiner ved UiO

Varslingssak - håndtering

Velferdslån

Velferdspermisjon

Verneplikt

Vikar - rutner for ansettelse

Vitenskapelige assistenter - rutiner for ansettelse

Vitenskapelige assistenter - informasjon til dem

W

Whydentify - bestille annonse ved stillingsutlysning

X

Y

Yrkeskoder

Ytelser fra NAV - oppfølging

Z

Æ

Ø

Å

Publisert 26. aug. 2015 12:51 - Sist endret 16. des. 2021 13:17